Parish Details

Karikkottakkari St. Thomas Church

 

Patron St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Chittilappilly Thomas
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Chakkittamuriyil Thomas